Sign in

Begüm Yazıcı 👩🏻‍💻
👩🏻‍💻 Android Developer 📍London, UK

#AndroidDevChallangeWeek2 🚀

Hi all, I decided to write this article because I’d like to share my #AndroidDevChallange week 2 experience. Let’s rock and roll! 🥳

Android Jetpack Compose has been published by Google and now it is currently in beta 🐣. Jetpack Compose is Android’s modern toolkit for building native UI. It simplifies and accelerates UI development on Android.

After announcing this version, Google started the Android Dev Challenge for four weeks and each week has prizes. It looks so exciting, isn’t it? 👀 For each challenge, you have a week to submit your app. The second week of the…


Reference from http://www.developersacademy.org/

Hi all, I’m Begum. I’m a software engineer. I work as a freelancer and in the meantime, I looking for a permanent Android developer position in London.

While preparing for an interview, I’m always googling how can I prepare, which websites should I use, how an interview structure is, and so on. But I didn’t find an article that guides how to prepare for your next Android interview for a junior role so I wanted to write this article to share my interview experience.

Generally, we should know these;

  • Good understanding of Android app architecture and use of design patterns,


Factory Pattern helps us to avoid code duplication by centralizing the process of creating objects. Factory Pattern says that define an interface or abstract class to create an object and allow the subclasses to decide which class to instantiate.

The simple answer is expandability :) We tell the factory class which object we wanna create and the factory class creates the object for us without we know the details of the object creation. On the other hand, the factory handles any change related to object creation.

Imagine that you’re developing a holiday agency application. The first version of your app…


ORDER BY OPERATÖRÜ

Order by operatörü yazdığımız select ifadesinden dönen sonucun bize gösterilmeden önce istediğimiz şekilde sıralanmasını sağlar.


Basit Select İfadeleri

Sql Server’ın kullanım amacı verilerimizi depolamak ve gerekli durumlarda bu verilerimize erişebilmektir. En basit haliyle verilerimize erişebilmek için ‘Select’ anahtar sözcüğü kullanılır.


Sql Server tek başına çalışan bir program değildir. Sql Server’ın doğru çalışmasından ziyade performanslı çalışması çok önemlidir. Sql Server’ın üzerinde kurulu olduğu makinenin CPU sayısı, disk konfigürasyonu, işletim sisteminin doğru seçilmesi Sql Server’ın performanslı çalışması için çok önemlidir.

Sql Server disk konfigürasyonu doğrudan performansa etki etmektedir. Bu yüzden Sql Server kurulduğunda ne için kullanılacağına karar verilip disk konfigürasyonu ona göre yapılmalıdır. Sql Server ile sağlanabilecek sistemler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar OLTP ve OLAP’ tır. OLTP; her işlemi ayrıntılı olarak tutarken OLAP; sistemde yapılan işlemlerin özetini tutmaktadır.

OLAP sistemleri çoğunlukla raporlama yapmak için kullanılır. Okuma hızının yazma hızından yüksek olduğu alanlarda tercih…


Web servis kullanımı, android ve diğer mobil platformlarda yazılan uygulamaların uzaktaki(back-end) bir veritabanına(Sql Server,Oracle gibi) erişmesi gerektiğinde gündeme gelmesi gereken bir konudur.

Web Servis Nedir?

Farklı platformların arasındaki iletişimi standardize edilmiş bir takım protokollere ve veri formatlarına göre yapabilmeyi sağlayan yazılımlardır.Web servislerin kendilerinin hangi dil ve teknolojiyle geliştirilmiş olduğu önemsizdir, zira HTTP,SOAP,JSON gibi evrensel standartları destekleyecek şekilde geliştirilirler. Web servis geliştirmek için günümüzde iki farklı metadoloji kullanılmaktadır. Bunlardan birisi RESTful diğeri ise SOAP metadolojisidir.

SOAP Nedir?

İstemci ve servis arasında taşınan ve terminolojide mesaj şeklinde anılan verilerin yapısını standardize eden bir protokoldür. Bu protokol veri formatı olarak XML’i kullanır. …


Git; sürüm/versiyon kontrol sistemidir. Yazdığımız projeleri bilgisayarda değil internet üzerinde tutmamızı ve yönetmemizi sağlayan bir sistemdir.

Neden Git?

Git kullanırsanız, istediğiniz zaman projenizin son kayıtlı haline ulaşabilir ve herhangi bir gündeki haline dönebilirsiniz. Git; hiçbir ağa bağlı olmadan projenizi geliştirme imkanı sunar. Ayrıca Git bilgisayarınızda fazla yer kullanımını önler ve hızlı çalışır.

Git kullanımının en önemli faydalarından birisi de, birden fazla kişinin aynı proje üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilmesidir. Git kullanımı sayesinde kod birleştirme ya da kod alışverişi yapmak durumunda kalmazsınız.

Git-Branch Modeli Nasıl Çalışır?


Json(JavaScript Object Notation) insanlar tarafından okunabilen bir veri değişim biçimidir. Json veri yapısının kullanım amacı veri alışverişi yaparken küçük boyutlarda veri alıp göndermektir. Xml yapısına göre basit, anlaşılır ve daha kolay okunabilirdir.

JsonObject Yapısı: Bir object ‘{‘ ile başlar ‘}’ ile de biter. Anahtar:Değer mantığı ile çalışır. Objectler ‘,’ ile birbirinden ayrılır.

Yukarda verilen json yapımızı modellemek istersek öncelikle yapımızda en iç kısımdan modellenmeye başlanmalıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store